Публична покана №1 / 25.02.2020г. - "Провеждане на обучения по ключови компетентности на заетите лица”

25.02.2020
"Провеждане на обучения по ключови компетентности на заетите лица” дейност по проект ДБФП BG05M9OP001-1.057-0348-C01 “Подобряване на адаптивността и компетентността на служителите на "Мебел стил" ООД чрез включване в обучения по професия и ключови компетенции”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз."

Изтегли документите.