ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 2 / 23.10.2020г.
 
наименование: „Провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица” дейност по проект ДБФП BG05M9OP001-1.057-0348-C01 “Подобряване на адаптивността и компетентността на служителите на "Мебел стил" ООД чрез включване в обучения по професия и ключови компетенции”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” ДокументацияПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 1 / 25.02.2020г.
 
наименование: “Провеждане на обучения по ключови компетентности на заетите лица” дейност по проект ДБФП BG05M9OP001-1.057-0348-C01 “Подобряване на адаптивността и компетентността на служителите на "Мебел стил" ООД чрез включване в обучения по професия и ключови компетенции”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” Документация